Contact
Menu
Terug
  • Kritische blik op relevantie en betekenis
  • Advies over structuur
  • Foutloze, heldere en aansprekende teksten

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Opdracht

Help ons beleidsteksten omvormen tot aansprekende agenda’s

Periode

Mei 2018 – juli 2019

Case

Herschrijven beleidsteksten digitale overheid

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet een ambitieuze, kabinetsbrede agenda ontwikkelt voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus: de zogeheten Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter). De inhoud van de agenda valt onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en komt tot stand in intensieve samenwerking met een grote diversiteit aan partners.

Onderdeel van NL DIGIbeter is de zogenoemde Data Agenda Overheid (NL DIGITAAL). Deze agenda beschrijft hoe data (nog) beter ten goede kunnen komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de overheid.

Opdracht

Beide agenda’s zijn gebaseerd op een groot aantal beleidsteksten, onder meer afkomstig van verschillende ministeries en afdelingen daarbinnen. Het ministerie van BZK heeft ons gevraagd met deze input aan de slag te gaan en deze in beide gevallen te bewerken tot beknopte, coherente en aantrekkelijke agenda’s: NL DIGIbeter en (vervolgens) NL DIGITAAL.

Belangrijkste doelstellingen voor de producties waren het creëren van betrokkenheid bij overheden en een transparante communicatie richting Tweede Kamer, overheden, geïnteresseerde burgers en bedrijfsleven.

Werkwijze

Voor beide producties hebben we direct samengewerkt met de inhoudelijk deskundigen van het ministerie van BZK. De agenda’s zijn op een agile manier tot stand gekomen, waardoor gedurende het redactieproces nog veel wijzigingen plaatsvonden. Hier zijn we op een flexibele manier mee omgegaan, door dagelijks contact met BZK en – waar nodig – andere inhoudsdeskundigen.

  • We hebben ten eerste met een frisse blik naar de input gekeken en de opdrachtgever geadviseerd over de structuur en mogelijkheden om tekstdelen weg te laten. Voor NL DIGITAAL gaf het ministerie van BZK ons de vrijheid om een compleet nieuwe hoofdstukindeling te maken, waarbij we de input volledig hebben geherstructureerd.
  • Waar de tekst onduidelijk was hebben we kritische vragen gesteld over betekenis en relevantie. Met de feedback van de opdrachtgever hebben we de inhoud in goed overleg beknopter en concreter kunnen maken.
  • Via een stevige redactieslag hebben we de teksten aantrekkelijker en actiever gemaakt. Dit zonder daarbij aan nuances in de tekst (zowel politiek als juridisch) en politiek-bestuurlijke gevoeligheden voorbij te gaan. Voor dat laatste hebben we direct geschakeld met inhoudsdeskundigen van verschillende betrokken ministeries.
  • NL DIGIbeter hebben we ten slotte verlevendigd en concreter gemaakt door middel van interviews. Hierin komen burgers en ondernemers aan het woord over waar zij in hun dagelijks leven tegenaan lopen door het proces van digitalisering.

Resultaat

  • In samenwerking met de vormgever hebben we zowel NL DIGIbeter als NL DIGITAAL opgeleverd in een gedrukte en een digitale variant (interactieve pdf).
  • NL DIGIbeter is in juli 2018 door de staatssecretaris van BZK gelanceerd. NL DIGITAAL werd gepubliceerd in het voorjaar van 2019. In de zomer van 2019 hebben we ook ondersteuning geboden bij een update van NL DIGIbeter.
  • Naast de redactie van de agenda’s, waren we ook betrokken bij gerelateerde uitingen, zoals de productie van diverse video’s (script en concept) ten behoeve van de website digitaleoverheid.nl.

Meer weten over begrijpelijke overheidscommunicatie?

Voor overheidsorganisaties wordt duidelijk communiceren steeds belangrijker. Leene Communicatie is al meer dan vijftien jaar een bureau voor overheidscommunicatie. We helpen gemeenten, ministeries en andere publieke organisaties met begrijpelijke communicatie. Vaak betreft het complexe onderwerpen die we voor een brede doelgroep duidelijk, interessant en relevant willen maken. Met onze tekstschrijvers, vormgevers en trainers dragen we daaraan bij.

// //
//